კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმძღვანელო 

https://bit.ly/32osBnG

სახელმძღვანელოში განხილულია CSR კონცეფცია, ტერმინები, სამეცნიერო თეორიები, რეგულირების ძირითადი ინსტრუმენტები, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ძირითადი თემები და კომპონენტები. ასევე სახელმძღვანელოში განხილულია კომპანიის საქმიანობაში CSR-ის დანერგვისა და განხორციელების მექანიზმები.

 

CSR სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოებისათვის:  

https://bit.ly/35EkC7Z

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეფცია და პრაქტიკა ნელ-ნელა მკვიდრდება საქართველოში, თუმცა როგორც საზოგადოებრივი აზრი ასევე თავად ბიზნეს კომპანიები კორპორაციულ პასუხისმგებლობას მეტწილად მსხვილი კომპანიების საქმედ მიიჩნევენ, რაც კონცეფციის უმართებულო გააზრების შედეგია. წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო კომპანიებისთვის.

 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და საჯარო სექტორის როლი

https://goo.gl/mWBhTn

ნაშრომის მიზანია წარმოაჩინოს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა და მისი დანერგვის შედეგები ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის; საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით გააანალიზოს მთავრობის როლი და შესაძლო ფუნქციები სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარებაში; აგრეთვე საქართველოს კონტექსტის, ჩვენი პრობლემებისა და განვითარების მიზნების გათვა-ლისწინებით საქართველოს ხელისუფლებას მიაწოდოს რეკომენდაციები კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ხელშემწყობი პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავებისა და განხორციელების თაობაზე.

 

სოციალური მეწარმეობის სახლემძღვანელო

https://goo.gl/EAN4Ff

სოციალური მეწარმეობა უკანასკნელ წლებში სულ უფრო და უფრო მზარდ ინტერესს იწვევსმრავალ ქვეყანაში, რამდენადაც იგი თავის თავში ერთდროულად ათავსებს სოციალურიმისიისკენ სწრაფვას და ბიზნესის ტიპის საქმიანობას.მსოფლიოს ქვეყნებში სოციალური მეწარმეობა სხვადასხვა გზით ვითარდებოდა,შესაბამისად, განსხვავებული პრაქტიკა და გამოცდილება დაგროვდა.

 

სოციალური მეწარმეობის რეგულირება საქართველოს კანონმდებლობაში

https://goo.gl/X6bivS

საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობს ცნებებს „სოციალური მეწარმეობა“ და „სოციალური საწარმო“‘, შესაბამისად, არც განსაკუთრებული სპეციფიკური რეგულაციები და წესები ასეთი ორგანიზაციული წარმონაქმნების დაფუძნება-საქმიანობის შესახებ არ არის დადგენილი. მიუხედავად ამისა, საქართველოს კანონმდებლობა იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ დაინტერესებულმა სუბიექტმა დააფუძნოს ისეთი წარმონაქმნები, რომელიც თავისი არსით შეიძლება ძირითადად აკმაყოფილებდეს სოციალური საწარმოსათვის დამახასიათებელ კრიტერიუმებს.

 

მდგრადი განვითარების მიზნები

https://www.un.org/sustainabledevelopment/

 

ანგარიშგების გლობალური ინიციატივა

https://www.globalreporting.org

GRI ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელმაც შეიმუშავა მთელი რიგი სტანდარტები და მოთხოვნები მდგრადი განვითარების/CSR ანგარიშის დასაწერად.

 

ISO 26000

http://goo.gl/bqit1z

სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის  სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმძღვანელო სტანდარტი.

 

გაეროს გლობალური შეთანხმების 10 პრინციპი

http://goo.gl/yx5xVD

გლობალური შეთანხმების ათი პრინციპი წარმოადგენს კორპორატიული პასუხისმგებლობის საზიარო ეთიკურ და პრაქტიკულ ჩარჩოს – გაგებული და გააზრებული მსოფლიოს მასშტაბით – კომპანიის ზომის, წყობის და მდებარეობის მიუხედავად.

 

ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის “სახელმძღვანელო მითითებები მრავალეროვანი საწარმოებისთვის”

http://goo.gl/Z3qywo

OECD-ის სახელმძღვანელო აძლევს რეკომენდაციებს მულტინაციონალურ კომპანიებს იმ პრინციპებისა და სტანდარტების შესახებ, რომელიც სოციალურად პასუხისმგებელმა ბიზნემა უნდა დაიცვას. კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის საკითხზე ერთ-ერთი ძირითადი დოკუმენტი საერთაშორისო დონეზე.

 

გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ბიზნესი და ადამიანის უფლებების შესახებ

http://goo.gl/CH41j1

სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს დაამკვიდროს გლობალური სტანდარტი და აღმოფხვრას ბიზნესის მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები.

 

ევროკავშირის 2011-2014 წლების სტრატეგია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ 

https://goo.gl/D4Hsig

 

რიოს დეკლარაცია გარემოსა და განვითარების შესახებ

https://goo.gl/m8PqZS

დეკლარაცია გამოქვეყნდა 1992 წელს რიო დე ჟანეიროში, გაეროს კონფერენციაზე, რომელიც ცნობილია როგორც დედამიწის სამიტი. რიოს დეკლარაცია მოიცავს 27 პრინციპს, რომლითაც სახელმწიფოებმა უნდა იხელმძღვანელონ მდგრადი განვითარების კუთხით. მას ხელი 170 ქვეყნის წარმომადგენელმა მოაწერა.

Please follow and like us: